Publicēts: 03.01.2022.

Publicēta Latvijas Bankas 2022. gada statistikas programma un Latvijas Bankas vidēja termiņa statistikas darba programma 2023.–2025. gadam.

Prioritārie 2022. gada uzdevumi statistikas jomā ietver gan statistiskās informācijas nodrošināšanu, gan tiesību aktu izstrādi. Latvijas Banka nodrošinās nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu statistikas, kā arī 4. mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptaujas ietvaros iegūto Latvijas datu apkopošanu un publicēšanu. Ievērojot Latvijas Bankas likuma spēkā stāšanos 2023. gada 1. janvārī, tiks izstrādātas prasības un kārtība attiecībā uz to statistisko datu pieejamību pētnieciskajam darbam, kuri netieši ļauj identificēt statistisko datu sniedzēju vai jebkuru citu personu, kā arī ieteikumi sankciju noteikšanai statistikas jomā. Atbilstoši jaunajam likumam no jauna tiks izdoti arī pašlaik spēkā esošie Latvijas Bankas noteikumi, kuri nosaka statistisko datu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.

Savukārt prioritārie 2023. gada uzdevumi statistikas jomā ir saistīti ar datu sniegšanas sloga optimizēšanu atsevišķām statistisko datu sniedzēju grupām, kuras Latvijas Bankai iesniedz "Ceturkšņa finanšu pārskatu (1-FP)", kā arī jaunu statistisko prasību ieviešanu ieguldījumu fondu un apdrošināšanas sabiedrību statistikas jomā.