Publicēts: 28.12.2020.

Latvijā par finanšu stabilitātes veicināšanu gādā vairākas iestādes, un katra dod savu artavu mērķa sasniegšanā.

Finanšu stabilitātes jomā Latvijas Banka:

  • veic makrouzraudzības funkcijas:
  • monitorē Latvijas finanšu sistēmas attīstību kopumā, identificē un novērtē iespējamos sistēmiska līmeņa riskus finanšu stabilitātei un analizē finanšu iestāžu spēju šos riskus izturēt;
  • novērtē, rekomendē un palīdz ieviest nepieciešamos makrouzraudzības pasākumus finanšu stabilitātes veicināšanai;
  • drošu un efektīvu maksājumu sistēmu darbību;
  • iesaistās krīzes vadībā, tajā skaitā nodrošinot bankām pēdējās instances aizdevumus, kad nepieciešams.

Ik gadu Latvijas Banka publicē Finanšu stabilitātes pārskatu, kurā ietverta analīze par Latvijas finanšu sistēmas attīstību un sistēmiskajiem riskiem, kas varētu apdraudēt finanšu sistēmas stabilitāti.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK):

regulē un pārrauga individuālu finanšu iestāžu darbību – bankas, krājaizdevu sabiedrības, apdrošināšanas sabiedrības un apdrošināšanas starpniekus, finanšu instrumentu tirgus dalībniekus, privātos pensiju fondus, maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes);

  • saskaņā ar Kredītiestāžu likumu FKTK ir iestāde, kas ir atbildīga par makrouzraudzības instrumentu piemērošanu;
  • nodrošina Noguldījumu garantiju fonda un Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu uzkrāšanu, pārvaldīšanu un atlīdzību izmaksu no šiem fondiem;
  • veic banku (izņemot to, kuras noregulējamas vienotā noregulējuma ietvaros) noregulējumu un darbības atjaunošanas pasākumus, kad nepieciešams saskaņā ar likumā noteikto kārtību.

Finanšu ministrija, būdama vadošā valsts pārvaldes iestāde finanšu nozarē:

  • īsteno finanšu nozares politiku, nodrošina normatīvo aktu finanšu un kapitāla tirgus jomā izstrādes un virzības vadību;
  • nodrošina krīzes risinājumus, ja nepieviešams iesaistīt valsts budžetu;

Latvijas Banka, Finanšu ministrija un FKTK ir noslēgušas vienošanos par sadarbību finanšu stabilitātes veicināšanā. Šim nolūkam 2013. gadā izveidots konsultatīvs sadarbības forums – Makrouzraudzības padome. Makrouzraudzības padomes dalībnieki ir Latvijas Bankas prezidents, FKTK priekšsēdētājs un LR finanšu ministrs.

Latvijas Banka, Finanšu ministrija un FKTK, būdamas neatkarīgas lēmumu pieņemšanā savas atbildības jomās, sadarbojas, apmainoties ar nepieciešamo informāciju, konsultējoties par sistēmisko risku novērtējumu un par pasākumiem, kas veicami sistēmiska līmeņa risku ierobežošanai un finanšu sistēmas noturības stiprināšanai

 Finasu ietvars 2019


Darbības jomas