Publicēts: 11.07.2022.

Latvijas Banka sāk publicēt Maksājumu statistikai atbilstošo iestāžu sarakstu, kas tiks aktualizēts par stāvokli pusgada beigās un publicēts līdz tā mēneša 7. darbadienai, kas seko attiecīgajam  pusgadam.

Šāda saraksta izveidi statistikas vajadzībām nosaka Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 28. novembra Regula (ES) Nr. 1409/2013 par maksājumu statistiku (ECB/2013/43) un 2018. gada 1. jūnija Pamatnostādne (ES) 2018/876 par Iestāžu un filiāļu datu reģistru (ECB/2018/16).

Sarakstā ietverti maksājumu pakalpojumu sniedzēji, uz kuriem attiecas minētā regula.