Publicēts: 19.02.2021. Aktualizēts: 20.04.2022.

Eiropas Centrālā banka (ECB) sagatavo ziņojumus par eiro zonas statistikas kvalitāti, tajos iekļaujot arī vērtējumu par valstu centrālo banku sniegto statistisko datu kvalitāti. Šie ziņojumi ir publicēti ECB interneta vietnē kopā ar citām publikācijām statistikas jomā. Kvalitātes ziņojums par maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku un ceturkšņa finanšu kontu statistiku tiek sagatavots un publicēts katru gadu, bet kvalitātes ziņojums par finanšu un monetāro statistiku – reizi divos gados. Minētās ECB publikācijas ir pieejamas angļu valodā.

ECB publikācijas statistikas jomā

Datu lietotāju ērtībām jaunākās ar statistisko datu kvalitāti saistītās ECB publikācijas pieejamas Latvijas Bankas interneta vietnē.

Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistika

Eiro zonas un nacionālās maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistika : 2019. gada kvalitātes ziņojums (publicēts 2020. gada 15. maijā)

Euro area and national balance of payments and international investment position statistics : 2019 quality report (published on 15 May 2020)

Ziņojums

HTML
PDF

Pielikumi

PDF

Ceturkšņa finanšu konti

Eiro zonas un nacionālie ceturkšņa finanšu konti : 2019. gada kvalitātes ziņojums (publicēts 2020. gada 15. maijā)

Euro area and national quarterly financial accounts : 2019 quality report (published on 15 May 2020)

Ziņojums

HTML
PDF

Pielikumi

PDF

Monetārā un finanšu statistika

Eiro zonas monetārā un finanšu statistika : 2018. gada kvalitātes ziņojums (publicēts 2019. gada 28. jūnijā)

Euro area monetary and financial statistics : 2018 quality report (published on 28 June 2019)

Ziņojums

                HTML
                PDF

Citas ar datu kvalitāti saistītas publikācijas

AnaCredit datu pārbaudes : 1.0. versija (publicēts 2022. gada 11. martā)

AnaCredit Validation Checks : Version 1.0 (published on 11 March 2022)

PDF

Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Statistikas sistēmas ziņojums par makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūras pamatā esošās statistikas kvalitāti (publicēts 2020. gada 22. jūlijā)

ESCB-ESS quality assessment report on statistics underlying the Macroeconomic Imbalance Procedure (published on 22 July 2020)

PDF