Publicēts: 21.04.2021. Aktualizēts: 20.12.2022.

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu statistika atspoguļo ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu bilances rādītājus.

Dati statistikas datubāzē INTS

Ieguldījumu fondu saraksts

Statistikas apkopošanas pamatojums saskaņā ar ECB prasībām

2013. gada 18. oktobra Regula (ES) Nr. 1073/2013 par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (pārstrādāta versija) (ECB/2013/38)

2021. gada 26. marta Pamatnostādne (ES) 2021/831 par statistisko informāciju, kas jāsniedz par finanšu starpniekiem, kuri nav monetārās finanšu iestādes (ECB/2021/12)