Publicēts: 04.04.2015. Aktualizēts: 28.11.2022.

Reālā laika maksājumu sistēma Eirosistēmas monetārās politikas operāciju norēķiniem, starpbanku un klientu maksājumiem

TARGET2 sistēmas īpašnieks un operators ir Eirosistēma, kas to izmanto kopīgas monetārās politikas veikšanai un eiro maksājumu sistēmas raitas darbības nodrošināšanai. 2021. gadā TARGET2 sistēma vidēji dienā apstrādāja 373 tūkst. maksājumu 1.9 trilj. eiro apjomā.

TARGET2-Latvija ir TARGET2 komponentsistēma, kuras operators ir Latvijas Banka. TARGET2-Latvija sistēma dalībniekiem nodrošina efektīvu, ātru un drošu infrastruktūru eiro maksājumu veikšanai reālā laikā, norēķiniem izmantojot naudas līdzekļus, kas glabājas centrālajā bankā. 2021. gadā TARGET2-Latvija sistēma vidēji dienā apstrādāja 882maksājumu 1.1 mljrd. eiro apjomā.

TARGET konsolidācija

Eirosistēma realizē TARGET konsolidācijas projektu, kura rezultātā 2023. gada martā TARGET2 sistēma tiks aizstāta ar jaunu, modernu un drošu reālā laika bruto norēķinu sistēmu – TARGET sistēmu, kas piedāvās dalībniekiem optimizētas likviditātes vadības iespējas, nodrošinās vienotu pieslēgumu Eirosistēmas tirgus infrastruktūrām un pāreju uz ISO20022 standarta ziņojumiem. TARGET sistēmas ietvaros tiks nodrošināti darījumi:

  1. T2 nodalītajos naudas kontos – maksājumiem un darījumiem ar centrālo banku;
  2. TARGET2 vērtspapīriem nodalītajos naudas kontos – norēķiniem par vērtspapīru darījumiem TARGET2 vērtspapīriem platformā;
  3. TIPS nodalītajos naudas kontos – norēķiniem Eirosistēmas zibmaksājumu platformā.

TARGET2-Latvija dalībnieku saraksts

Aktualizēts 25.11.2022.

Baltic International Bank, SE BLIBLV22
AS BluOr Bank CBBRLV22
Akciju sabiedrība "Citadele banka" PARXLV22
Luminor Bank AS RIKOLV2X
Latvijas Banka LACBLV2X
Signet Bank AS LLBBLV2X
Akciju sabiedrība "LPB Bank" LAPBLV2X
AS "Industra Bank" MULTLV2X
OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā OKOYLV2X
Akciju sabiedrība "Reģionālā investīciju banka" RIBRLV22
Akciju sabiedrība "Rietumu Banka" RTMBLV2X
AS "SEB banka" UNLALV2X
"Swedbank" AS HABALV22
Valsts kase TRELLV22

Papildsistēmas

Latvijas Bankas elektroniskā klīringa sistēma

Informācija TARGET2-Latvija dalībniekiem

TARGET2 darbības pamatā ir vienota tehniskā platforma, savukārt, juridiski sistēma ir veidota kā reālā laika bruto norēķinu sistēmu kopums. Katras atsevišķas komponentsistēmas operators ir kāda no Eirosistēmas centrālajām bankām vai tām eirozonā neietilpstošo ES dalībvalstu centrālajām bankām, kas piedalās TARGET2 sistēmā.

TARGET2 sistēmas tehniskā dokumentācija ir pieejama ECB mājas lapā:

TARGET2 sistēmas aktuālās versijas tehniskā dokumentācija (spēkā ar 2021. gada novembri)

Dalību TARGET2-Latvija sistēmā regulē Latvijas Bankas padomes apstiprinātā “Dalības kārtība sistēmā TARGET2-Latvija”, kas izstrādāta, par pamatu ņemot Eiropas Centrālās bankas 2012. gada 5. decembra Pamatnostādni par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (ECB/2012/27; 2013/47/ES).

Dalības kārtība sistēmā TARGET2-Latvija
Statisko datu veidlapas
Statisko datu reģistrācijas ceļvedis
TARGET2 kompensācijas shēma – prasības pieteikuma veidlapa
Ar dienas kredītu un ārkārtas likviditāti saistītās SWIFT ziņojumu formas

Finanšu stabilitātes padomes aptauja par pastāvīgu piekļuvi FTI noregulējuma procesā esošiem uzņēmumiem

2017. gada 6. jūlijā Finanšu stabilitātes padome (FSP) publicēja "Norādījumus par pastāvīgu piekļuvi finanšu tirgus infrastruktūrai (FTI) uzņēmumam, attiecībā uz kuru veic noregulējumu", saskaņā ar kuru kritisko FTI pakalpojumu sniedzējiem jāveic atbilstoši pasākumi, lai ņemtu vērā un plānotu attiecīgo FTI pakalpojumu lietotāju noregulējuma režīmu un šo pakalpojumu sniedzēju riska pārvaldības regulējuma mijiedarbību. Tādējādi skaidrotas pakalpojumu sniedzēju iespējamās darbības noregulējuma scenārija ietvaros, lai sniegtu atbalstu uzņēmumiem un atbildīgajām iestādēm, stiprinot gatavību noregulējumam. Kopš tā laika TARGET2 sistēmas operators ir veicis pasākumus, lai FSP sniegtos norādījumus atspoguļotu attiecīgajā TARGET2 sistēmas juridiskajā un operacionālajā dokumentācijā.

2020. gada 14. augustā FSP publicēja vienotu sagatavi informācijas vākšanai attiecībā uz pastāvīgu piekļuvi FTI noregulējuma procesā esošiem uzņēmumiem, lai racionalizētu to, kā FTI sniedz informāciju uzņēmumiem un atbildīgajām iestādēm, un samazinātu to informācijas pieprasījumu skaitu, kurus FTI saņem no bankām un atbildīgajām iestādēm. Sagatave izveidota kā aptauja, kuru vēlams aizpildīt visām FTI.

Eirosistēma kā TARGET2 sistēmas operators atbalsta šo FSP iniciatīvu. Nacionālās centrālās bankas (NCB) kā attiecīgo TARGET2 komponentsistēmu operatores publicē atbildes uz visiem tiem jautājumiem, uz kuriem atbildes var sniegt par TARGET2 sistēmu kopumā (tas galvenokārt ietver tos aspektus, kurus regulē TARGET2 sistēmas pamatnostādne, skaidrojot TARGET2 sistēmas operatora vispārējo pieeju noregulējuma procesā esošiem TARGET2 sistēmas dalībniekiem), kā arī atbildes uz pārējiem jautājumiem, kas galvenokārt skar valstī noteiktos noteikumus un procedūras attiecībā uz Latvijas Bankas un noregulējuma procesā esoša TARGET2-Latvija sistēmas dalībnieka saskarsmi.

Ja rodas kādi jautājumi saistībā ar vispārējo pieeju vai atbildēm par TARGET2 sistēmu, aicinām TARGET2-Latvija komponentsistēmas dalībniekus sazināties ar Latvijas Bankas Maksājumu sistēmu pārvaldi.

Saite uz aptauju


Darbības jomas

Video

Maksājumi starp bankām un Latvijas Banka

Izveidot un uzturēt drošu un efektīvu maksājumu sistēmu ir viens no centrālo banku galvenajiem uzdevumiem.