Publicēts: 04.04.2015. Aktualizēts: 06.12.2022.

Latvijas Bankas darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas mērķis ir nodrošināt Latvijas Bankas kritisko procesu nepārtrauktu izpildi vai izpildes nodrošināšanu un atjaunošanu atbilstošā līmenī un pieņemamā laikā iespējamo darbības pārtraukumu gadījumos, kā arī efektīvu incidentu un krīžu pārvaldīšanu.

Darbības nepārtrauktības risku pārvaldīšanu organizē Darbības risku vadības pārvalde, bet pārraudzību par šo risku pārvaldīšanu veic Latvijas Bankas darbības risku pārraudzības komiteja.

Latvijas Bankā ir noteikti kritiskie procesi, kuru pārtraukšana var izraisīt negatīvas sekas Latvijas finanšu sistēmai vai negatīvi ietekmēt Latvijas Bankas spēju veikt normatīvajos aktos noteiktu uzdevumu vai piedalīties Eiropas Centrālo banku sistēmas funkciju izpildes nodrošināšanā, maksimāli pieļaujamie kritisko procesu izpildes pārtraukuma laiki un šo procesu izpildes nodrošināšanai izmantotie kritiskie resursi. Latvijas Bankas padome periodiski pārskata un kritisko procesu un kritisko resursu sarakstu. Latvijas Bankā tiek veikta to apdraudējumu apzināšana un novērtēšana, kuri var ietekmēt kritisko procesu izpildi un kritisko resursu pieejamību, kā arī veikti attiecīgie pasākumi šo apdraudējumu mazināšanai.

Latvijas Bankā darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas risku jomā ir izstrādāti:

  1. normatīvie akti, kas nosaka darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas procesa organizēšanas kārtību un pienākumu sadali darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas jomā;
  2. rīcības plāni darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, kas nosaka, kā tiek nodrošināta nepārtraukta kritisko procesu izpilde un kritisko resursu pieejamība un tiek veikti preventīvie pasākumi kritisko procesu nepārtrauktas izpildes nodrošināšanai;
  3. rezerves darba vietu nodrošināšanas plāns, kas nosaka kritisko procesu veikšanā un krīžu pārvaldīšanā iesaistīto darbinieku rezerves darba vietu atrašanās vietas, ja viņu darba vietas nav pieejamas un šo darba vietu aprīkojumu.

Latvijas Bankā tiek organizēta regulāra rīcības plānu darbības nepārtrauktības nodrošināšanai testēšana un aktualizēšana un tiek sastādīts darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas jomā veicamo mācību un testu plāns kārtējam gadam.