Publicēts: 27.11.2012. Aktualizēts: 05.10.2018.

Ziņas par klientu vai klienta galvinieku un vispārīgās ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistībām Latvijas Banka glabā 10 gadu pēc:

  • klienta vai klienta galvinieka saistību izbeigšanās dienas;
  • dienas, kad no klienta līguma vai klienta galvinieka līguma izrietošās tiesības un saistības prasījuma tiesības nodotas citai personai.

Periodiskās ziņas Latvijas Banka Kredītu reģistrā glabā 3 gadus pēc perioda beigām.

Ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumu Latvijas Banka Kredītu reģistrā glabā 5 gadus pēc:

  • klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpuma novēršanas dienas vai dienas, kad no klienta vai klienta galvinieka līguma izrietošās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nodotas citai personai, ja līdz šai dienai klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpums nav novērsts;
  • klienta vai klienta galvinieka saistību izbeigšanās dienas, ja līdz šai dienai nav iestājušies iepriekšējā punktā minētie apstākļi.

Ziņas par Kredītu reģistrā iekļauto ziņu pieprasīšanu Latvijas Banka glabā 1 gadu pēc to pieprasīšanas dienas.