Publicēts: 28.12.2020.

Latvija ir Eiropas Savienības un eiro zonas dalībvalsts, tādēļ valsts finanšu stabilitātes politikā būtiska loma ir arī Eiropas Centrālajai bankai (ECB) un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai (ESRK), kura ir atbildīga par finanšu stabilitāti ES līmenī.

ESRK atbild par visas ES finanšu sistēmas makrouzraudzību un sistēmisko risku novērtēšanu un mazināšanu – tā identificē sistēmiskos riskus finanšu sistēmas stabilitātei ES vai tās atsevišķās dalībvalstīs, un, ja nepieciešams, nāk klajā ar ieteikumiem un brīdinājumiem par pasākumiem šo risku mazināšanai un finanšu stabilitātes veicināšanai.

ESRK apkopo informāciju par Es dalībvalstu pieņemtajiem makrouzraudzības pasākumiem, informējot par tiem citas ES iestādes, un veicina nacionālo dalībvalstu pieņemto makrouzraudzības pasākumu savstarpējo atzīšanu citās dalībvalstīs, kur tas nepieciešams.

ESRK ir plaša darbības joma, kas aptver bankas, apdrošinātājus, aktīvu pārvaldītājus, paralēlās bankas, finanšu tirgus infrastruktūras un citas finanšu iestādes un tirgus.

Vairāk:   ESRB Flagship report  un ESRB Handbook 

Latvija ir Banku Savienības dalībvalsts. Tā ir ES līmeņa banku uzraudzības un noregulējuma sistēma, kurā ECB ir būtiska loma Latvijas finanšu stabilitātes veicināšanā:

Latvijas Bankai ir balss tiesības gan ESRK valdē, gan ECB Padomē, tādējādi arī Latvijas Banka piedalās eiro zonas finanšu sistēmas stabilitātes analīzē un novērtējumā, viedokļu un politisko nostādņu izstrādē attiecībā uz eiro zonas un ES finanšu sektora stabilitāti.

Latvijas Bankas pārstāvji piedalās arī citu starptautisko institūciju un komiteju darbā ar finanšu stabilitāti saistītos jautājumos, piemēram, Eiropas banku iestādē, ES Ekonomikas un finanšu komitejā, OECD.

Ziemeļu un Baltijas valstu sadarbība

Finanšu sistēmas Ziemeļvalstīs un Baltijā ir savstarpēji saistītas, jo vairākas Ziemeļvalstu bankas ir nozīmīgi dalībnieki daudzās no tām. Tādēļ centrālās bankas un uzraudzības iestādes šajā reģionā izveidojušas un uztur vairākas pastāvīgas sadarbības formas:

  • Ziemeļvalstu-Baltijas Makrouzraudzības foruma ietvaros Ziemeļvalstu-Baltijas reģiona centrālās bankas un nacionālās uzraudzības iestādes sadarbojas makrouzraudzības politikas jautājumos, diskutējot par finanšu stabilitātes sistēmisko risku novērtējumu, pasākumiem to novēršanai, kā arī citiem finanšu stabilitātes jautājumiem.
  • Ziemeļvalstu-Baltijas valstu Stabilitātes grupā notiek plašāka sadarbība un informācijas apmaiņa starp reģiona centrālajām bankām, uzraudzības un noregulējuma iestādēm, kā arī finanšu ministrijām ar mērķi veicināt finanšu stabilitāti reģionā. Tā balstās uz savstarpēji noslēgto saprašanās memorandu. Saprašanās memorandu ir parakstījuši Latvijas, Islandes, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Lietuvas un Igaunijas finanšu ministriju, centrālo banku, uzraudzības iestāžu un noregulējuma iestāžu pārstāvji.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu centrālās bankas ir parakstījušas saprašanās memorandu par sadarbību un informācijas apmaiņu attiecībā uz bankām, kuras darbojas vairāk kā vienā reģiona valstī.


Darbības jomas